Informācija investoriem

Biedrība “Rīgas Kuģis” un “Senās ostas fonds” meklē sadarbības partnerus un investorus vēsturiskam, sabiedriski nozīmīgam projektam, kura mērķis ir rekonstruēt Vecrīgā arheoloģiskajos izrakumos atrasto 12. gadsimta koka buru kuģi un izbūvēt tūrisma piesaistes objektu, prasmju un zināšanu pārneses praktiskās ievirzes darbnīcu  “Senā osta”. Ir izstrādāts finanšu piesaistes projekts. Kopīgiem spēkiem mums būtu iespēja veikt ieguldījumu Latvijas sabiedrībā simtgades svētku ieskaņās!

Biedrības “Rīgas Kuģis” un “Senās ostas fonds” uzsākušas darbu projektā “Senā osta”, kas vērsts uz izzūdošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu – koka kuģu būvniecības prasmēm Latvijā. Pateicoties atrašanās vietai Baltijas jūras krastā un aktīva tirdzniecības ceļu krustpunktā, šīs amatniecības prasmes bija būtiskas senākos laika periodos visā Eiropā, taču līdz ar strauju vispārējo industriālo attīstību pēdējās simtgadēs, ir pamazām izzūdošas.
Projekta mērķis ir ne tikai nodrošināt šo prasmju atjaunošanu un nodošanu jaunajai paaudzei, raisot interesi par koka amatniecību kā nemateriālo kultūras mantojumu, bet arī veicinot jauniešu interesi par jūrniecību. Vienlaicīgi integrējot šos pasākumus Latvijai vēl nebijušā kultūras tūrisma piedāvājumā, iecerēts attīstīt Rīgā jaunu tūrisma objektu – darbojošos seno ostu un koka kuģu būves darbnīcu ar atvērtiem pasākumiem interesentu piesaistei.
Projekta pirmajā posmā jātop vēsturiskā Rīgas kuģa pilna izmēra rekonstrukcijai, kura būvniecība un ekspluatācija kalpotu kā turpinājums Latvijas arheologu, vēsturnieku un citu speciālistu iepriekš veiktajiem izpētes darbiem par vēsturiskajiem kuģiem Latvijā.

 

Projekta pirmsākumi
1939
Arheoloģiskie izrakumi Vecrīgā.
2. pasaules kara laikā daļa arheoloģiskajos izrakumos atsegto kuģa fragmentu gāja bojā. Pētījumi atsākās 1982. gadā.
1980 – 1985
Inženierzinātņu maģistrs Arturs Eižens Zalsters izstrādāja vēsturiskā Rīgas kuģa rekonstrukcijas projektu.
Iecere to arī uzbūvēt nerealizējās.
1997 – 2007
Sabiedriskā fonda “Latvijas senie kuģi” mērķis bija uzbūvēt Rīgas kuģi līdz Rīgas 800 gadu jubilejai.
Mērķi sasniegt neizdevās.
2010
Entuziastu grupas nodoms uzbūvēt Rīgas kuģi līdz 2014. gadam, kad Rīga gatavojās kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Darbi netika uzsākti.
2013
Dibināta biedrība/sabiedriskā labuma organizācija “Rīgas Kuģis”.
Izstrādāta projekta “Senā osta” koncepcija.
Projekts paredz arī Rīgas kuģa uzbūvēšanu.
2016
Projekta realizēšanai tiek dibināts “Senās ostas fonds”.

 

Projekta mērķis

Projekts vērsts uz izzūdošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu sabiedrībai pieejamā formā divos aspektos:

 1. kultūrvēsturisko pilsētvidi – ostu, kura pagātnē bija galvenais pilsētu pie ūdensceļiem sociālekonomiskais centrs un ļaužu pulcēšanās vieta ar savām tradīcijām (vieta sabiedrisko pasākumu norisei), saimniecisko darbību (tirdzniecība, gadatirgus tradīcijas u.c.), amatniecību (amatnieku darbnīcas, pakalpojumu pieejamība) u.c.;
 2. koka amatniecību, t.sk., koka kuģu būvniecības prasmēm, kuras bija būtisks valstu ekonomikas stūrakmens senākos laika periodos visā Eiropā, taču līdz ar strauju vispārējo industriālo attīstību pēdējās simtgadēs, ir pamazām izzūdošas.

Projekta galvenais mērķis ir radīt interaktīvu izziņas tūrisma piesaistes objektu – senās ostas interpretāciju mūsdienu pilsētvidē, izmantojot mūsdienu zināšanas un tehnoloģiskos risinājumus kombinācijā ar senajām amatniecības prasmēm un iespējām tās nodot nākamajām paaudzēm.
 “Senā osta” ir plānota kā interaktīvs izziņas tūrisma objekts dažāda vecuma mērķa grupām ar iespējām izzināt ostas lomu un nozīmi vēsturiskajā pilsētvidē, piemēram, izmantojot dažādus audio-vizuālos risinājumus, kā arī piedāvājumu aktīvi līdzdarboties koka amatniecības darbnīcu režīmā.

 

Projekta aktivitātes

Kokamatniecība ar specializāciju koka kuģu būvē izvēlēta kā projekta prioritārā amatniecības joma, jo:

 • kokamatniecība un kuģubūve izteikti raksturo vēsturiskās ostas būtību un gaisotni;
 • pārrobežu partnerība rada iespēju sadarboties dažādiem kokamatniecības meistariem, nodrošinot izzūdošo prasmju izkopšanu, savstarpēju zināšanu pārnesi praktiskā darbībā, kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu ilgtermiņā, nododot zināšanas nākamajām paaudzēm;
 • koka amatniecība ir ne vien uzskatāma par kultūras mantojumu, bet ir arī videi draudzīga apstrādes nozare ar ietekmi uz citām tautsaimniecības sfērām, tāpēc īpaši būtiska ir jauniešu motivēšana apgūt un, pielietojot praksē, saglabāt šīs zināšanas.

Interpretācija par seno ostu kā projekta mērķa objekts izvēlēta tāpēc, ka dod iespēju nelielā teritorijā kompakti izmantot kultūrvēsturisko mantojumu (informācija par pilsētvides ainavu, tās izmaiņām, tradīcijām, amatniecību, pakalpojumiem) un mūsdienu zināšanas (informācijas atspoguļošanas formas, mācīšanās – darot stila darbnīcas u.c.), interaktīvā un pilsētvidē iederīgā veidā.
 

Projektā plānots

 • pasākumi partneru pieredzes izziņai un pārņemšanai, trūkstošo zināšanu konstatēšanai un ekspertu piesaistei, lai nodrošinātu spēcīgu tūrisma un aroda meistaru kolektīvu;
 • darbības vides objekta iekārtošanai (mobilās darbnīcas iekārtošana amatniecības paraugdemonstrējumiem un zināšanu nostiprināšanai praktiskā darbā, audio-vizuālo risinājumu par seno ostu demonstrēšanai), attīstot repliku par seno ostu un kuģu būves darbnīcu ar atvērtajiem pasākumiem interesentu piesaistei aroda apgūšanai un līdzdarbībai;
 • vides objekta ilgtspējas nodrošināšanai paredzēts izstrādāt stratēģiju objekta uzturēšanai un attīstībai pēc projekta dzīves cikla, nodrošinot tā patstāvību, kā arī ieviest publicitātes pasākumus, nodrošinot projekta un tā rezultātu atpazīstamību.

 

Sagaidāmie rezultāti

 • tūristu piesaistes objekts – “Senā osta”, kas vienlaicīgi būtu arī reģiona atpazīstamība;
 • prasmju un zināšanu pārneses praktiskās ievirzes darbnīca – kuģu būvētava gan meistariem, gan interesentiem iesācējiem;
 • amatniecības prasmju nodošana;
 • praktiska pieredze (lekcijas, semināri, meistarklases) seno koka kuģu būvniecībā;
 • vēsturisku jūrniecības objektu rekonstrukcija;
 • jaunatnes ieinteresēšana par jūrniecību un amatniecību;
 • mācību un izklaides maršruti senajos koka kuģos Daugavā;
 • vēsturisku filmu uzņemšana;
 • piesaistīto apmeklētāju skaits objektam projekta ieviešanas laikā un pēc projekta ieviešanas;
 • jaunu projektu realizācijas vieta;
 • objekta ilgtspējīgas attīstības stratēģija – biznesa plāns;
 • pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī – pārrobežu sadarbība.

 

Arheoloģiskā Rīgas kuģa būvniecības procesa attēlojums –
http://www.rigaskugis.lv/lv/video/vesturiska-rigas-kuga-rekonstrukcija-3d-animacija-autors-arturs-everts/

 

“Senās ostas” infrastruktūras – darbnīcas vīzija, kas jau izstrādes procesā būtu šāda – https://www.facebook.com/FosenFHS/videos/vb.158713880835636/1157351604305187/?type=2&theater

 

Vairāk informācija iegūstama rakstot uz rigaskugis@rigaskugis.lv

 

Rekvizīti

Biedrība “Rīgas Kuģis”
Reģ. Nr.: 40008211273
Banka: AS Swedbank
Konta Nr. LV35HABA0551036814476

“Senās ostas fonds”
Reģ.Nr.40008254446
Banka: AS Swedbank
Konts: LV97HABA0551042302202